OVER STICHTING UNMUTE US

‘Stichting Unmute Us is een directe reactie van bijna de voltallige Nederlandse festival- en evenementenbranche. Na maandenlange inspanningen vanuit de evenementensector om te voldoen aan de wensen van de overheid, moest uiteindelijk worden geconcludeerd dat de intenties eenzijdig waren. Festivals en evenementen kregen keer op keer geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Bij organisatoren en bezoekers maakt teleurstelling plaats voor boosheid en onbegrip. Honderdduizenden mensen worden door een zwalkend beleid van dit kabinet letterlijk op ‘mute’ gehouden. Wij eisen dat per direct evenementen weer mogen plaatsvinden onder de voorwaarden van Testen voor Toegang, met een volledige capaciteit.

DOELSTELLING

DE STICHTING HEEFT TEN DOEL:

1) Het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen van de evenementensector in Nederland in de ruimste zijn des woords;

2) Het namens evenementenorganisatoren optreden tegen (corona-) maatregelen die de Nederlandse Staat heeft opgenomen dan wel in de toekomst zal nemen waardoor de mogelijkheden tot het organiseren van (grootschalige) evenementen en festivals worden beperkt;

3) Het verrichten alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

DE STICHTING TRACHT HAAR DOEL ONDER MEER TE VERWEZENLIJKEN DOOR:

(i) Het voeren van overleg met de Nederlandse Staat over de toelaatbaarheid van (grootschalige) evenementen en festivals;

(ii) Het optreden als een stichting in de zin van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek;

(iii) Het initiëren van juridische procedures waarin vorderingen gezamenlijk of afzonderlijk worden ingesteld;

(iv) Alle andere andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

BESTUURSLEDEN

Werkzaamheden van bestuursleden en de raad van commissarissen worden onbezoldigd verricht.

VOORZITTER

Jasper Goossen

.

.

.  

.

SECRETARIS

Stijn Ceelen

.  

.

LID TOEZICHTHOUDEND ORGAAN  

Cornelis van Dongen

PENNINGMEESTER

Arend Wortmann

.

.

.  

.  

AANSLUITEN BIJ STICHTING UNMUTE US

Op vrijdag 24 september 2021 zal er een kort geding plaatsvinden tegen de Nederlandse Staat. Aan betrokkenen is gevraagd een bijdrage te leveren ten behoeve van het voeren van een kort geding. De bijdrage is op vrijwillige basis.

Betrokkenen kunnen zich aansluiten bij de Stichting door een mail te sturen naar info@unmuteus.nl. Op dezelfde wijze kunnen zij hun aansluiting beëindigen.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Instagram icon
Email icon

© 2021 Unmute Us!